REGULAMIN

I EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„MUZYCZNE ORŁY”
W OBSZARZE POWSZECHNIE ROZUMIANYM JAKO MUZYKA POWAŻNA

zwany dalej „Regulaminem”

 1. Organizatorem I edycji Międzynarodowego Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”, zwanego dalej: „Konkursem” jest Fundacja „Muzyka do Potęgi” z siedzibą w Wiśniowej Górze
  (95-020), ul. Tyrolska 3A, KRS 0000781568, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282837355, zwany dalej „Organizatorem„.
 2. Honorowa nagroda statuetki „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne, jest przyznawana w drodze Konkursu w dziedzinie sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna.
 3. Celem Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” jest:
 • uhonorowanie wybitnych postaci i instytucji ze świata muzyki poważnej, reprezentujących poszczególne kategorie sztuk muzycznych w ramach konfrontacji osiągnięć muzycznych artystycznych, naukowych i edukacyjnych,
 • promocja muzycznej działalności artystycznej, naukowej i edukacyjnej w obszarze kultury wysokiej,
 • promowanie muzyki poważnej w Polsce i za granicą,
 • promocja wybitnych przedsięwzięć kultury muzycznej oraz projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych i innowacyjnych środków ekspresji artystycznej,
 • wspieranie aktywności edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie muzyki poważnej.
 1. Osobami mającymi prawo do ubiegania się o nagrody w Konkursie „MUZYCZNE ORŁY” są osoby i podmioty działające w obszarze muzyki poważnej: twórcy, artyści, wydawcy, inne osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), instytucje kulturalne (prywatne i państwowe), wyższe uczelnie muzyczne – zwane dalej „Kandydatem”.

4.1. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia Kandydata do Konkursu przez inną osobę lub podmiot,  po przedstawieniu pełnej dokumentacji zgłoszeniowej Kandydata.

4.2. Kandydat może zgłosić wybitne osiągnięcie polskie lub zagraniczne przy czym;

4.2.1. w Polskich Kategoriach Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” Kandydatem musi być osoba lub podmiot posiadająca/-y obywatelstwo polskie lub podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wybitnych osiągnięć o charakterze zespołowym, takich jak np.; wspólne nagranie płytowe, koncert kameralny, praca zbiorowa publikacji itp. Organizator dopuszcza udział osób i podmiotów z zagranicy przy czym, udział polskiej reprezentacji w danym osiągnięciu musi być znaczący.

Organizator dopuszcza sytuację, że upowszechnienie wybitnego osiągnięcia Kandydata w Polskich Kategoriach Konkursu miało miejsce; jedynie w Polsce, w Polsce i za granicą,  jedynie za granicą.

4.2.2. w Zagranicznych Kategoriach Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” Kandydatem musi być osoba lub podmiot nieposiadająca/-y obywatelstwa polskiego lub podmiot niezarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  W przypadku wybitnych osiągnięć o charakterze zespołowym, takich jak np.; wspólne nagranie płytowe, koncert kameralny, praca zbiorowa publikacji itp. Organizator dopuszcza udział osób i podmiotów z zagranicy oraz Polaków i polskich podmiotów przy czym, udział zagranicznej reprezentacji w danym osiągnięciu musi być znaczący.

Organizator dopuszcza sytuację, że upowszechnienie wybitnego osiągnięcia Kandydata w Zagranicznych Kategoriach Konkursu miało miejsce; jedynie za granicą, w Polsce i za granicą, jedynie w Polsce.

 1. Do Konkursu oraz wyróżnień mogą być zgłaszane wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna, zrealizowane w roku 2020, w następujących kategoriach:

Polskie Kategorie Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”*

 • I Kategoria – Płyta fonograficzna
 • II Kategoria – Kompozycja
 • III Kategoria – Prawykonanie
 • IV Kategoria – Solista
 • V Kategoria – Zespół Kameralny
 • VI Kategoria – Dyrygent
 • VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa
 • VIII Kategoria – Publikacja nutowa
 • IX Kategoria – Wydarzenie muzyczne

Zagraniczne Kategorie Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”*

 • I Kategoria – Płyta fonograficzna
 • II Kategoria – Kompozycja
 • III Kategoria – Prawykonanie
 • IV Kategoria – Solista
 • V Kategoria – Zespół Kameralny
 • VI Kategoria – Dyrygent
 • VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa
 • VIII Kategoria – Publikacja nutowa
 • IX Kategoria – Wydarzenie muzyczne

 *Statuetki i wyróżnienia Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” przyznawane są:

I Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne, którego wynikiem jest nagranie i upowszechnienie materiału na płycie fonograficznej (albumie) w roku 2020. Za płytę fonograficzną (album) uznaje się wyłącznie wydawnictwo fonograficzne, które zawiera co najmniej 4 nagrania różnych utworów muzycznych lub minimum 30 minut nagrania,

II Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne w 2020 roku, którego wynikiem jest utwór muzyczny (kompozycja) istniejący w postaci odpowiedniego zapisu nutowego,

III Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne w 2020 roku, którego wynikiem jest upowszechnione prawykonanie utworu muzycznego w dowolnej obsadzie wykonawczej,

IV Kategoria – za wybitne osiągnięcie w charakterze solisty lub solisty z udziałem orkiestry w 2020 roku,

V Kategoria – za wybitną osiągnięcie zespołu kameralnego w 2020 roku,

VI Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne w 2020 roku w charakterze dyrygenta,

VII Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne w 2020 roku, którego wynikiem jest upowszechnione autorstwo publikacji muzycznej o charakterze naukowym, edukacyjnym, popularyzatorskim; zarówno publikacje monograficzne i prace zbiorowe w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna,

VIII Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne w 2020 roku, którego wynikiem jest upowszechnione autorstwo publikacji nutowej i/lub realizacja wydawnicza publikacji nutowej,

IX Kategoria – za wybitne osiągnięcie muzyczne w 2020 roku, którego wynikiem jest organizacja i realizacja wydarzenia muzycznego (m.in.: konkursu, sesji naukowo-artystyczno-edukacyjnej, sympozjum, kongresu, konferencji, festiwalu, cyklu koncertów itp.).

 1. Kandydaci Konkursu będą oceniani przez kapitułę powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Kapitułą”. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą wybitni specjaliści – twórcy, artyści i naukowcy ze świata muzyki poważnej.
 2. Wszystkie Nagrody mają charakter honorowy i wręczane będą w postaci statuetek i dyplomów.
 3. W każdej z kategorii Konkursu zostaną przyznane statuetki „MUZYCZNE ORŁY” i wyróżnienia – dyplomy (złote, srebrne, brązowe)

8.1. Organizator zastrzega sobie prawo, aby w uzasadnionych przypadkach Kapituła podjęła  decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby nagród i przyznanych wyróżnień oraz możliwości przyznania innych nagród specjalnych oraz prawo do nieprzyznawania żadnej nagrody w danej kategorii. Werdykty Kapituły są ostateczne i niepodważalne, a Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.

 1. Kandydaci do Konkursu powinni złożyć komplet dokumentów oraz dokonać stosownej opłaty.

9.1. Komplet dokumentów składa się z:

9.1.1. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu);

W formularzu zgłoszeniowym Kandydat opisuje i przedstawia w sposób wyczerpujący zgłoszone osiągnięcie, zgodnie z zamieszczonym opisem,

9.1.2. Portfolio deklarowanego wybitnego osiągniecia Kandydata;

Portfolio deklarowanego wybitnego osiągniecia Kandydata powinno być wyselekcjonowanym materiałem dokumentującym wybitne osiągnięcie stanowiące podstawę do oceny przez Kapitułę Konkursu (np. materiał audio-video, katalogi indywidualne, fotografie, utwory muzyczne, publikacje książkowe i/lub płytowe, opublikowane utwory, dzieła i aktywności wprowadzone do obiegu publicznego itp.). Wymagane jest złożenie portfolio w dwóch formach – materialnej i cyfrowej, które stanowią całościowe potwierdzenie zgłaszanego do Konkursu osiągnięcia.

W postaci materialnej – publikacje książkowe, nutowe i/lub płytowe, katalogi, fotografie itd.

W postaci cyfrowej dopuszczalne są jedynie następujące formaty plików (pliki wysłane drogą e-mail mogą mieć rozmiar nie większy niż 20Mb. Natomiast maksymalny rozmiar plików udostępnionych za pomocą linków zewnętrznych może być nie większy niż 500Mb):

    • pliki tekstowe: rtf, doc, pdf, txt, ods, odp, ppt, docx, pptx;
    • audio: mp3 minimum 192 kbs, wav;
    • video: mpg, mpeg, avi, mp4;
    • zdjęcia: jpg, png, tif, svg;
    • linki z platform zewnętrznych np.: YouTube, Wineo, Google Drive, OneDrive, Dropbox.

Uwaga! W sytuacji, w której osiągnięcie ma charakter jedynie cyfrowy, ale o wybitnym znaczeniu i randze, Organizator dopuszcza możliwość złożenia portfolio jedynie w formie cyfrowej.

9.1.3. Oświadczenia Kandydata oraz potencjalnego Laureata (Załącznik nr 2 Regulaminu).

9.1.4. Potwierdzenia dokonanej opłaty za uczestnictwo w Konkursie „MUZYCZNE ORŁY”.

9.2. W ramach wymaganych opłat umożliwiających uczestnictwo w Konkursie, Organizator podaje niżej szczegóły płatności:

9.2.1. Dla Kandydatów z Polski:

Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
Opłata w jednej kategorii wynosi: 370 PLN
Nazwa banku: Nest Bank

Tytuł przelewu: „Muzyczne Orły-wpisowe”.

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Kandydat.

9.2.2. Dla Kandydatów z zagranicy:

Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
IBAN PL 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
SWIFT/BIC NESBPLPW
Opłata w każdej kategorii wynosi: 100 EURO
Nazwa banku: Nest Bank

Tytuł przelewu: „Muzyczne Orły-entryfee”.

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Kandydat.

9.2.3. Organizator zdając sobie sprawę z przenikania się osiągnięć w dziedzinie sztuk muzycznych, dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń Kandydatów do Konkursu w kilku kategoriach równocześnie przy czym, Kandydat zgłaszający swoje osiągnięcie w każdej kolejnej kategorii Konkursu dokonuje opłaty pomniejszonej o 50%, odpowiednio;

   • Kandydaci z Polski w każdej z kolejnych kategorii – 185 PLN,
   • Kandydaci z zagranicy w każdej z kolejnych kategorii – 50 EURO.

Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Kandydat.

9.2.4. Organizator zastrzega, że w przypadku wycofania się Kandydata z uczestnictwa w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

 1. Organizator zastrzega, że zgłaszający się do Konkursu Kandydat lub podmiot zgłaszający Kandydata lub wybitne osiągnięcie do Konkursu, ponosi pełną prawną odpowiedzialność za zgodność z prawdą zgłoszonego/-ych osiągnięcia/-ć.
 1. Wypełniony i podpisany wyżej wymieniony komplet dokumentów (pkt. 9 Regulaminu) Kandydat składa w wersji papierowej do dnia 27 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego z dnia nadania przesyłki) i w wersji elektronicznej również do dnia 27 czerwca 2021 roku. Wnioski w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Fundacja „Muzyka do Potęgi”, ul. Tyrolska 3a, 95-020 Wiśniowa Góra

Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres email: zgloszenie@muzyczneorly.pl

11.1 Kandydat z zagranicy składa dokumenty zgłoszeniowe w języku angielskim.
W przypadku publikacji dołączonych do portfolio np. książki, artykuły, katalogi, kandydat zobowiązany jest do dołączenia tłumaczenia na język angielski na własny koszt.

 1. Po upływie terminu naboru do Konkursu tj. 27 czerwca 2021 roku, Kandydat nie może złożyć korekty i/lub uzupełnienia do przesłanego formularza zgłoszeniowego.
 2. Materiały złożone przez Kandydata w naborze do Konkursu, stanowią dokumentację archiwalną i nie podlegają zwrotowi.
 3. Wymienione w dokumentacji zgłoszeniowej osiągnięcie/-a, powinno/-y charakteryzować się:

14.1. wybitną wartością zgłoszonego do Konkursu poszczególnego osiągnięcia; artystycznego lub/i naukowego lub/i edukacyjnego;

14.2. wybitną oryginalnością koncepcji, unikatowością oraz/lub nowatorstwem;

14.3. starannością i przejrzystością przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej (opis w formularzu zgłoszeniowym, uporządkowane portfolio przedstawiające wybitne osiągnięcie).

 1. Procedura ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień.

15.1. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu, nastąpi na stronie internetowej www.muzyczneorly.pl, do dnia 29 sierpnia 2021 roku.  

15.2. Wręczenie Laureatom Konkursu statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień-dyplomów (złote, srebrne, brązowe), odbędzie się podczas Gali w Łodzi w III kwartale 2021 roku, o czym Organizator szczegółowo poinformuje Laureatów drogą email i/lub telefonicznie.

15.3. W przypadku dużej ilości Kandydatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Gali na IV kwartał 2021 roku, o czym poinformuje Laureatów Konkursu.

15.4. Każdy z Kandydatów otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie przesłany przez Organizatora drogą elektroniczną.

 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do rejestracji audio i video wydarzenia Gali wręczenia statuetek oraz wyróżnień-dyplomów (złote, srebrne, brązowe) w ramach Konkursu oraz do użycia tych nagrań do celów archiwizacji i promocji Gali. Nagrania archiwalne mogą być publicznie odtwarzane i rozpowszechniane bez dodatkowej zgody Kandydatów. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych do rejestracji i transmisji wydarzenia bez konieczności otrzymania oddzielnej zgody Kandydatów. Kandydatom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.
 2. Organizator zapraszając Laureata na wręczenie statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień-dyplomów (złote, srebrne, brązowe), nie zwraca zaproszonym Laureatom żadnych kosztów związanych z: podróżą, noclegiem, wyżywieniem i pobytem przy okazji wręczenia nagród i wyróżnień.
 3. Organizator zastrzega, że w przypadku powrotu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną SARS – COV2, Gala nie zostanie zorganizowana, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.muzyczneorly.pl, natomiast przyznane statuetki „MUZYCZNE ORŁY” i wyróżnienia – dyplomy (złote, srebrne, brązowe), przesłane zostaną na wskazany przez Laureatów adres, na koszt Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.
 5. Każdy z Kandydatów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i oświadczeniu (załącznik nr 2) dla potrzeb niezbędnych do realizacji organizacji i przebiegu Gali wręczenia statuetek oraz wyróżnień oraz na upublicznianie wyników Konkursu. Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona w publikacjach Organizatora, w tym na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.
 6. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu zostaną udostępnione Kandydatom za pośrednictwem strony internetowej na stronie www.muzyczneorly.pl
 7. Załącznik nr 1 i nr 2 (formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie) stanowią integralną część Regulaminu. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: konkurs@muzyczneorly.pl