REGULAMIN

III EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
„MUZYCZNE ORŁY”
W OBSZARZE POWSZECHNIE ROZUMIANYM JAKO MUZYKA POWAŻNA

zwany dalej „Regulaminem”

1. Organizatorem III edycji Międzynarodowego Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”, zwanego dalej „Konkursem” jest Fundacja „Muzyka do Potęgi” z siedzibą w Wiśniowej Górze (95-020),
ul. Tyrolska 3A, KRS 0000781568, prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7282837355, zwana dalej „Organizatorem”.

1.1. Współorganizatorem III edycji Międzynarodowego Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”
jest Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi z siedzibą: 90-135 Łódź,
ul. Narutowicza 20/22.

2. Honorowa nagroda statuetki „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnienia za wybitne osiągnięcia artystyczne, naukowe i edukacyjne, jest przyznawana w drodze Konkursu w dziedzinie sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna.

3. Celem Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” jest:

• uhonorowanie wybitnych postaci i instytucji ze świata muzyki poważnej, reprezentujących poszczególne kategorie sztuk muzycznych w rezultacie konfrontacji osiągnięć artystycznych, naukowych i edukacyjnych,
• promocja muzycznej działalności artystycznej, naukowej i edukacyjnej w obszarze kultury wysokiej,
• promowanie muzyki poważnej w Polsce i za granicą,
• promocja wybitnych przedsięwzięć kultury muzycznej oraz ich pomysłodawców i realizatorów, a także projektów skoncentrowanych na tworzeniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginal-nych i innowacyjnych środków ekspresji artystycznej,
• wspieranie aktywności edukacyjnej i popularyzatorskiej w dziedzinie muzyki poważnej.

4. Podmiotami mającymi prawo do ubiegania się o przyznanie nagrody w Konkursie „MUZYCZNE ORŁY” są: osoby oraz instytucje działające w obszarze muzyki poważnej takie jak: artyści, wydawcy, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), akademie muzyczne oraz inne niewymienione podmioty zajmujące się profesjonalnie twórczością lub działalnością artystyczną
– zwane dalej „Kandydatem”.
4.1. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia Kandydata do Konkursu przez inną osobę lub podmiot, po przedstawieniu pełnej dokumentacji zgłoszeniowej Kandydata wymaganej przez Organizatora.
4.2. Kandydat może zgłosić osiągnięcie polskie lub zagraniczne, przy czym:

4.2.1. W Polskich Kategoriach Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” Kandydatem musi być osoba lub podmiot posiadająca/-y obywatelstwo polskie lub podmiot zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku osiągnięć o charakterze zespołowym, takich jak np.: wspólne nagranie płytowe, koncert kameralny, zbiorowa publikacja itp., Organizator dopuszcza udział osób i podmiotów z zagranicy, przy czym udział polskiej reprezentacji
w danym osiągnięciu musi być znaczący.
Organizator dopuszcza sytuację, w której upowszechnienie osiągnięcia Kandydata
w Polskich Kategoriach Konkursu miało miejsce jedynie w Polsce lub w Polsce i za granicą lub jedynie za granicą.

4.2.2. W Zagranicznych Kategoriach Konkursu „MUZYCZNE ORŁY” Kandydatem musi być osoba lub podmiot nieposiadająca/-y obywatelstwa polskiego lub podmiot niezarejestro-wany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku osiągnięć o charakterze zespołowym, takich jak np.: wspólne nagranie płytowe, koncert kameralny, zbiorowa publikacja itp. Organizator dopuszcza udział osób i podmiotów z zagranicy oraz Polaków i polskich podmiotów, przy czym, udział zagranicznej reprezentacji w danym osiągnięciu musi być znaczący.

4.2.3. Organizator dopuszcza sytuację, w której upowszechnienie osiągnięcia Kandydata
w Zagranicznych Kategoriach Konkursu miało miejsce jedynie za granicą lub w Polsce i za granicą lub jedynie w Polsce.

5. Do Konkursu mogą być zgłaszane osiągnięcia w dziedzinie sztuki muzyczne w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna, zrealizowane w roku 2022, w następujących kategoriach:

Polskie Kategorie Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”*

□ I Kategoria – Płyta fonograficzna
□ II Kategoria – Kompozycja
□ III Kategoria – Prawykonanie
□ IV Kategoria – Solista
□ V Kategoria – Zespół Kameralny
□ VI Kategoria – Dyrygent
□ VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa
□ VIII Kategoria – Publikacja nutowa
□ IX Kategoria – Wydarzenie muzyczne

Zagraniczne Kategorie Konkursu „MUZYCZNE ORŁY”*

□ I Kategoria – Płyta fonograficzna
□ II Kategoria – Kompozycja
□ III Kategoria – Prawykonanie
□ IV Kategoria – Solista
□ V Kategoria – Zespół Kameralny
□ VI Kategoria – Dyrygent
□ VII Kategoria – Publikacja naukowa lub popularnonaukowa
□ VIII Kategoria – Publikacja nutowa
□ IX Kategoria – Wydarzenie muzyczne

Definicje Kategorii:
I Kategoria – nagranie i upowszechnienie materiału na płycie fonograficznej (albumie) w roku 2022. Za płytę fonograficzną (album) uznaje się wyłącznie wydawnictwo fonograficzne, które zawiera co najmniej 4 nagrania różnych utworów muzycznych lub minimum 30 minut nagrania. Ocenie merytorycznej podlega również booklet;
II Kategoria – utwór muzyczny (kompozycja) istniejący w postaci odpowiedniego zapisu nuto-wego skomponowany w 2022 roku;
III Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie prawykonania utworu muzycznego w dowolnej obsadzie wykonawczej zrealizowane w 2022 roku;
IV Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie utworu muzycznego w charakterze solisty lub solisty z udziałem orkiestry zrealizowane w 2022 roku;
V Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie utworu muzycznego lub recitalu zespołu kameralnego zrealizowane w 2022 roku;
VI Kategoria – upowszechnione wykonanie lub nagranie utworu muzycznego lub koncertu symfonicznego w charakterze dyrygenta zrealizowane w 2022 roku;
VII Kategoria – autorska publikacja muzyczna o charakterze naukowym, edukacyjnym, popularyzatorskim, a także publikacja monograficzna lub praca zbiorowa w obszarze powszechnie rozumianym jako muzyka poważna – wydanie w 2022 roku;
VIII Kategoria – publikacja nutowa wydana przez wydawnictwo w 2022 roku;
IX Kategoria – organizacja i realizacja wydarzenia muzycznego (np. konkursu, sesji naukowo-artystyczno-edukacyjnej, sympozjum, kongresu, konferencji, festiwalu, cyklu koncertów itp.)
w 2022 roku.

6. Kandydaci Konkursu będą oceniani przez kapitułę powołaną przez Organizatora i współorganiza-tora zwaną dalej „Kapitułą”. W skład Kapituły Konkursu wchodzić będą wybitni specjaliści – twórcy, artyści i naukowcy ze świata muzyki poważnej.

7. W każdej z kategorii Konkursu zostaną przyznane statuetki „MUZYCZNE ORŁY”
i wyróżnienia – dyplomy (złote, srebrne, brązowe). Nagrody mają charakter honorowy.

8. Laureat nagrody statuetki „MUZYCZNY ORZEŁ” w danej kategorii otrzyma dodatkowo nagrodę finansową w wysokości 3000 zł brutto (trzy tysiące złotych brutto).
8.1. Od nagrody finansowej zostanie potrącony podatek zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w Polsce w dniu wypłaty nagrody. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Laureata, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi właściwych danych.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo, aby w uzasadnionych przypadkach Kapituła podjęła decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby nagród i przyznanych wyróżnień oraz możliwości przyznania innych nagród specjalnych (w tym finansowych) oraz prawo do nieprzyznawania żadnej nagrody w danej kategorii. Werdykty Kapituły są ostateczne i niepodważalne, a Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji Regulaminu.

9. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów oraz dokonać stosownej opłaty.
9.1. Komplet dokumentów składa się z:

9.1.1. Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu);

W formularzu zgłoszeniowym Kandydat opisuje i przedstawia w sposób wyczerpujący zgłoszone osiągnięcie, zgodnie z zamieszczonym opisem,

9.1.2. Portfolio zgłaszanego osiągnięcia Kandydata;
• Portfolio zgłaszanego osiągnięcia Kandydata powinno być wyselekcjonowanym materiałem dokumentującym osiągnięcie stanowiące podstawę do oceny przez Kapitułę Konkursu (np. materiał audio-video, katalogi indywidualne, fotografie, utwory muzyczne, publikacje książkowe i/lub płytowe, opublikowane utwory, dzieła
i aktywności wprowadzone do obiegu publicznego itp.). Wymagane jest złożenie portfolio w dwóch formach – materialnej i cyfrowej, które stanowią całościowe potwierdzenie zgłaszanego do Konkursu osiągnięcia.
• W postaci materialnej – publikacje książkowe, nutowe i/lub płytowe, katalogi, fotografie itd.
• W postaci cyfrowej dopuszczalne są jedynie następujące formaty plików (pliki wysłane drogą e-mail mogą mieć rozmiar nie większy niż 20MB, natomiast maksymalny rozmiar plików udostępnionych za pomocą linków zewnętrznych może być nie większy niż 500MB):
o pliki tekstowe: rtf, doc, pdf, txt, ods, odp, ppt, docx, pptx;
o audio: mp3 minimum 192 kb/s, wav;
o video: mpg, mpeg, avi, mp4;
o zdjęcia: jpg, png, tif, svg;
o linki z platform zewnętrznych np.: YouTube, Vimeo, Google Drive, OneDrive, Dropbox.
Uwaga! W sytuacji, w której osiągnięcie może być przedstawione jedynie w formie cyfrowej, Organizator dopuszcza możliwość złożenia portfolio wyłącznie w takiej właśnie formie.

9.1.3. Oświadczenia Kandydata oraz potencjalnego Laureata
(Załącznik nr 2 Regulaminu);

9.1.4. Potwierdzenia dokonanej opłaty za uczestnictwo w Konkursie „MUZYCZNE ORŁY”.
9.2. W ramach wymaganych opłat umożliwiających zgłoszenia osiągnięcia do Konkursu, Organizator podaje niżej szczegóły płatności:

9.2.1. Dla Kandydatów z Polski:
Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
Nr konta: 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
Opłata w jednej kategorii wynosi 370 PLN
Nazwa banku: Nest Bank
Tytuł przelewu: „Muzyczne Orły – wpisowe”.
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Kandydat.

9.2.2. Dla Kandydatów z zagranicy:
Właściciel konta: Fundacja „Muzyka do Potęgi”
IBAN PL 26 2530 0008 2059 1055 7420 0001
SWIFT/BIC NESBPLPW
Opłata w każdej kategorii wynosi 100 EURO
Nazwa banku: Nest Bank
Tytuł przelewu: „Muzyczne Orły-entryfee”.
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Kandydat.

9.2.3. Organizator, zdając sobie sprawę z przenikania się osiągnięć w dziedzinie sztuk muzycz-nych, dopuszcza możliwość dokonywania zgłoszeń Kandydatów do Konkursu w kilku kategoriach równocześnie, przy czym Kandydat zgłaszający swoje osiągnięcie w każdej kolejnej kategorii Konkursu dokonuje opłaty pomniejszonej o 50%, odpowiednio:
• Kandydaci z Polski w każdej z kolejnych kategorii – 185 PLN,
• Kandydaci z zagranicy w każdej z kolejnych kategorii – 50 EURO.
Uwaga! Opłaty za przelew oraz ewentualne inne prowizje bankowe ponosi Kandydat.

9.2.4. Organizator zastrzega, że w przypadku wycofania się Kandydata z uczestnictwa
w Konkursie opłata nie podlega zwrotowi.

10. Organizator zastrzega, że zgłaszający się do Konkursu Kandydat lub podmiot zgłaszający Kandydata lub osiągnięcie do Konkursu, ponosi pełną prawną odpowiedzialność za zgodność
z prawdą zgłoszonego/-ych osiągnięcia/-ć.

11. Przygotowany i sygnowany podpisem komplet dokumentów (pkt. 9 Regulaminu) Kandydat składa w wersji papierowej do dnia 10 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego z dnia nada-nia przesyłki) i w wersji elektronicznej również do dnia 10 lipca 2023 roku. Wnioski w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Fundacja „Muzyka do Potęgi”, ul. Tyrolska 3a, 95-020 Wiśniowa Góra
Wnioski w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: zgloszenie@muzyczneorly.pl

11.1. Kandydat z zagranicy składa dokumenty zgłoszeniowe w języku angielskim. W przypadku publikacji dołączonych do portfolio np. książki, artykuły, katalogi, kandydat zobowiązany jest do dołączenia tłumaczenia na język angielski na własny koszt.

12. Po upływie terminu naboru do Konkursu tj. 10 lipca 2023 roku, Kandydat nie może złożyć korekty i/lub uzupełnienia do przesłanego formularza zgłoszeniowego.

13. Materiały złożone przez Kandydata w naborze do Konkursu, stanowią dokumentację archiwalną
i nie podlegają zwrotowi.

14. Wymienione w dokumentacji zgłoszeniowej osiągnięcie/-a, powinno/-y charakteryzować się:

14.1. Wybitną wartością zgłoszonego do Konkursu poszczególnego osiągnięcia; artystycznego lub/i naukowego lub/i edukacyjnego;
14.2. Wybitną oryginalnością koncepcji, unikatowością oraz/lub nowatorstwem;
14.3. Starannością i przejrzystością przygotowanej dokumentacji zgłoszeniowej (opis w formula-rzu zgłoszeniowym, uporządkowane portfolio przedstawiające wybitne osiągnięcie).

15. Procedura ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród i wyróżnień.

15.1. Ogłoszenie listy Laureatów Konkursu nastąpi na stronie internetowej www.muzyczneorly.pl oraz stronie Filharmonii Łódzkiej https://filharmonia.lodz.pl do dnia 4 września 2023 roku.
15.2. Organizator nie będzie publikował pełnej listy uczestników Konkursu. Opublikowana
zostanie jedynie lista laureatów.

15.3. Wręczenie Laureatom Konkursu statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień – dyplomów (złote, srebrne, brązowe), odbędzie się podczas Gali organizowanej w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina w dniu 24 września 2023 roku, o czym Organizator szczegółowo poinformuje Laureatów drogą e-mail i/lub telefonicznie.

15.4. W przypadku dużej liczby Kandydatów, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Gali na IV kwartał 2023 roku, o czym poinformuje Laureatów Konkursu.

15.5. Każdy z Kandydatów otrzyma dyplom uczestnictwa w Konkursie przesłany przez Organizatora drogą elektroniczną.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji audio i video Gali wręczenia statuetek oraz wyróżnień – dyplomów (złote, srebrne, brązowe) w ramach Konkursu oraz do użycia tych nagrań do celów archiwizacji i promocji Gali. Nagrania archiwalne mogą być publicznie odtwarzane i roz-powszechniane bez dodatkowej zgody Kandydatów. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odrębnego upoważniania stacji radiowych i telewizyjnych do rejestracji i transmisji wydarzenia bez konieczności otrzymania oddzielnej zgody Kandydatów. Kandydatom nie przysłu-gują z tego tytułu żadne roszczenia do wynagrodzenia.

17. Organizator, zapraszając Laureata na wręczenie statuetek „MUZYCZNE ORŁY” oraz wyróżnień – dyplomów (złote, srebrne, brązowe), nie zwraca zaproszonym Laureatom kosztów związanych z: podróżą, noclegiem, wyżywieniem i uczestnictwem w Gali przy okazji wręczenia nagród i wyróż-nień w Filharmonii Łódzkiej.

18. Organizator zastrzega, że w przypadku powrotu obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną SARS – COV2, Gala w jej domyślnej formie nie zostanie zorganizowana, a wyniki prac Kapituły zostaną opublikowane na stronie internetowej www.muzyczneorly.pl oraz na stronie internetowej Filharmonii Łódzkiej https://filharmonia.lodz.pl, natomiast przyznane statuetki „MUZYCZNE ORŁY” i wyróżnienia – dyplomy, przesłane zostaną na wskazany przez Laureatów adres, na koszt Organizatora Konkursu.

19. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu.

20. Każdy z Kandydatów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i oświadczeniu (załącznik nr 2) dla potrzeb niezbędnych do realizacji organizacji i przebiegu Gali wręczenia statuetek oraz wyróżnień oraz
na upublicznianie wyników Konkursu. Informacja o Laureatach zostanie zamieszczona w publi-kacjach Organizatora, w tym na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.

21. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu konkursu zostaną udostępnione Kandydatom za pośrednictwem strony internetowej na stronie www.muzyczneorly.pl

22. Załącznik nr 1 i nr 2 (formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie) stanowią integralną część Regulaminu. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: konkurs@muzyczneorly.pl